Accordion Menu Using jQuery

Small Parichay

Donar of Namokar Tirtha Concept :

 
Parichay : Pragyashraman Acharya Shri 108 Devnandi Maharaj
Name before Diksha : Mulayamsing
Father’s Name : Shri Premchandji Singhai
Mother’s Name : Shrimati Shiladevi Singhai
Birth Place : Shahrarh (M.P.)
Date of Birth : 15 August
Griha tyag : At the age of 16
Muni Diksha : 31 March 1982, Hasan (Karnataka)
Diksha Guru : Ganadhipati Gandharacharya Shri 108 Kunthusangarji Maharaj
Date of Acharyapad : 5th April 1998, Jathala (Aurangabad)
Books written : More than 40 in which mainly includes Dev Shilpa, Vastu Vaibhav, Mantra Sanhita, Vastu Chintamani, etc.
Vastu Chintamani and Dev Shipa is the well know creation by Pujya Shree which is giving good guidance to the human being in construction of modern house and Temples.
Jirnodhar (Innovations) : More than 50 innovations of old jain temples including 17 from Tamilnadu in 2009, many Panch Kalyanak with Shrimantra, many Dikshya to Shishyas and so many sallekhna samadhis and written more than 40 Books.
Panchkalyanak : More than 50 Panch Kalyanak with Shri Mantra
Diksha : Pujyashree have given Diksha to more than 75 devotees which includes 35 Muni Diksha, 13 Kshullak Diksha, 16 Aryeeka Diksha, 12 Kshullika Diksha
Sallekhana : Till date 30 Muni/ Kshullak and 18 Aryeeka / Kshullika have attain Samadhi with Sallekhana from Pujya Shree
Chaturmas : Pujya Shree have 33 Chaturmas held in Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Chattisgadh, Bihar, Tamilnadu
Public Welfare : Distribution of Jaypur Food, Ear-trumpet, Educational Literature, Food and Employment for Poor people, Bycycle for disabled persons, etc are being executed on the inspiration of Pujya Shree.
Owners : Saraswatacharya, Pragyashraman, Gyanyogi, Rashtra Sant, Shraman Sanskriti Sanvardhak, Pravachan Kesari, Charitra Diwakar, Sarvodayee Sant, Vastu Visharad, Sidhhant Ratnakar, Jain Vachaspati, etc.
Dream / Wish : Namokar Tirth - A Jain Knowledge City

Honour

S.No Upadhi Given by  Year Place
1 Pragyashraman Ganadhipati Ganadharacharya Kunthusagarj 1985
2 Gyanayogi Samaj 1988 Gaya
3 Abhikshana Gyanopayogi  Samaj 1994 Dhulia
4 Siddhant Ratnakar  Samaj 1995 Shrirampur
5 Shraman Sanskriti Sanvardhaka Akhil Bharatiya Digamber Jain Mahasabha 1996 SNandagaon
6 Yuva Samrat Tirthoaddharak  Samaj 1998 Jaingiri Jathwada 
7 Sarvodayi Sant  Samaj 1999 Shahgard
8 Pravachan Kesari  Samaj 2002 Solapur
9 Saraswatacharya G.G. Kunthusagarji 2003 Kunthugiri
10 Jain Vachaspati Digambar Jain Samaj, Nasik 2011 Nasik

Panchakalyanak


Diksha


Samadhi